P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Jesus i krybben 399x500

Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. Luk 2,29-30

 

Simeon var nok en eldre mann, gammel og mett av dager, som lenge hadde stått i tjeneste for Herren. Det står om ham at han var en rettferdig og gudfryktig mann som ventet på Israels Messias. Den Hellige Ånd var over ham og det var åpenbart for ham at han ikke skulle dø før han hadde sett Guds Messias med sine egne øyne. Dette løftet fra Gud skulle nå gå i oppfyllelse. Nå kom Simeon til tempelet i Jerusalem, drevet av Ånden, samtidig som Maria og Josef kommer til tempelet med Jesusbarnet - for å fremstille ham for Herren. Da tok Simeon Jesus i armene sine og lovet Gud og sa: Mine øyne har nå sett din frelse. Josef og Maria undret seg over det som ble sagt om Jesus. Og Simeon velsignet dem og sa dette om Jesus til hans mor, Maria: Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og et tegn som blir motsagt, men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbaret. Simeon hadde forstått de gammeltestamentlige profetier om Messias’ gjerning, også hans lidelse og død.

 

Denne historien om Jesus som blir åpenbart i tempelet, får meg til å tenke på en annen gang hvor Jesus åpenbares. Da tenker jeg på Paulus sitt møte med Jesus, som vi leser om i Apg. 9. Han var på vei til Damaskus for å kaste de kristne der i fengsel. Plutselig strålte et lys fra himmelen om ham. Paulus falt til jorden, og han hørte Jesus som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? De mennene som reiste sammen med Paulus, stod forferdet. For de hørte riktignok lyden, men så ingen.

 

Hvordan er det med deg? Har du med dine øyne sett Guds frelse? Og har du hørt lyden av Jesus med ørene dine? I dag kan vi ikke se Jesus fysisk, og vi kan ikke holde ham i våre hender, slik Simeon fikk
oppleve. Men vi kan se Hans store gjerninger. Og vi kan hører lyden av Ham. Kanskje ikke akkurat på samme måte som Paulus og de mennene som var med ham. Men vi hørte lyden og kallet fra Jesus - mange av oss fra vi var helt små. I kirken, på bedehuset og i lønnkammeret. På søndagsskolen, i barnekoret, på ungdomslaget, på møter og på gudstjenester. Og mange får heldigvis også fortsatt høre kallet fra Jesus i hjemmet sitt, med foldede hender, i aftenbønn, bibellesing og andakt.

 

Jesus sier til Tomas: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.
Joh 20,29