P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

For de fleste som går på skolen er det slik at det er fag vi liker og fag vi ikke liker. Slik var det også for meg. Og et av de fagene jeg likte aller best, var geometri. Altså den delen av matematikken som handler om punkter og linjer, trekanter og firkanter, sirkler og ellipser. De såkalte geometriske figurene. Hvorfor jeg likte akkurat dette faget spesielt godt, vet jeg ikke. Kanskje hadde det noe med regelmessigheten å gjøre?

 

 

Men dette er nok årsaken til at jeg i møte med Kristi Himmelfartsdag og den bibelteksten vi her har foran oss, ser for meg en trekant. La meg få kalle den: Himmelfartstrekanten.
En trekant består av tre ulike linjer. Og det er nettopp tre slike linjer Lukas tegner for oss her i begynnelsen av Apostlenes Gjerninger. Det geniale er at disse tre linjene tegner budskapet på Kristi Himmelfartsdag for oss på en utrolig klar og tydelig måte. Nå skal du bare høre:
Den første linjen går oppover, og tegnes for oss i v.9. Her skriver Lukas det slik om Jesus:
- Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne.
Denne linjen går fra Oljeberget i Jerusalem, rett opp til himmelen. Og den forteller om et fullført frelsesverk!
Han som ble tatt opp til himmelen, hadde noe over tretti år tidligere forlatt sitt himmelske hjem. Da begav kongesønnen seg ut på tjenestereise. Guds Sønn tok av seg sitt kongelige skrud, og tok på seg tjenerens drakt. Nå var oppdraget fullført. Kristi død forteller at det siste som måtte gjøres til menneskenes frelse nå var gjort. Og Kristi oppstandelse forteller at frelsesverket ble godkjent i himmelen.
Den første linjen i Himmelfartstrekanten forteller at sangeren har rett: - Det var nok, det som Jesus gjorde! Ingen kan gjøre seg frelst. Men alle kan høre seg frelst.
Den andre linjen tegnes for oss i v.10-11. Her står det slik:
- Mens de sto der og stirret opp kot himmelen idet han fòr bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen.
Denne andre linjen går motsatt veg i forhold til den første. Den går ovenfra og ned, fra himmelen tilbake til jorden. Denne linjen forteller om det store frelsesmålet!
En dag skal Jesus komme igjen. Da skal Guds frelsesplan fullføres, den som var gjort ferdig av Gud fra evighet av. Da skal alle som trodde på Jesus få nyte fruktene av hans store frelsesverk. Ja, hele skaperverket skal få nyte velsignelsen av en tilværelse der Guds vilje vil fylle alt i alle.
Den første linjen, frelsesverket linje, er allerede tegnet ferdig. Men den andre linjen i Himmelfartstrekanten er ennå ikke påbegynt. Bare Gud selv kjenner dag og time for denne linjen. Men når Guds klokke slår – ja, da oppfylles himmelsfartsløftet: Jesus kommer tilbake til Oljeberget, slik englene varslet det.
Men enda mangler det en linje i Himmelfartstrekanten: Den tredje linjen. Den tegnes for oss i v.8, der Jesus selv sier det slik:
- Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.
Litt tidligere hadde Jesus sagt noe av det samme, da han ba sine disipler om ikke å forlate Jerusalem, men vente i byen til de ble ikledd kraft fra det høye.
Denne linjen handler om at frelsesbudskapet nå skal forkynnes, fra Jerusalem mot jordens ender. Denne linjen er det opp til oss mennesker å tegne. Det begynte med apostlene. Det fortsatte med talløse vitner som gjennom århundrer har forkynt evangeliet i verden. Men i dag er det deg og meg det gjelder: Frelsesverket er fullført. Frelsesmålet er klart. Nå er det bare èn ting som gjenstår: Evangeliet må forkynnes for alle folkeslag. Så skal enden komme.
Jo visst er Kristi Himmelfartsdag budskapet om den store gaven. Men sannelig er det også budskapet om den store oppgaven!