P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

I Hebr 3,16 blir det stilt to viktige spørsmål. De lyder som følger: - Hvem var det da som hørte, men likevel forbitret ham? - Var det ikke alle de som drog ut fra Egypt, ledet av Moses?

 

Det er spennende å lese om Israelsfolket i Det Gamle Testamente. Og det på flere måter: Jeg lærer dette spesielle folkets historie å kjenne. Og jeg lærer ting som kan være til nytte og hjelp i mitt eget kristenliv.

 
BILDEBOKEN FOR GUDS FAMILIE
Det Gamle Testamente er kalt Bildeboken for Guds familie. De gammeltestamentlige bøkene er sprengfulle både av positive og advarende eksempler.
 
Om dette skriver Paulus i 1 Kor 10:
- Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. (v.6)
- Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. (v.11)


Hebreerbrevet taler mye om å høre. Og om forskjellige måter å høre på: Hvordan hører du? Og hører du på rett måte? Så viktig at slike spørsmål blir reist!
 
Det blir sagt flere positive ting om Israel i Hebr 3,16:
 
For det første: De drog ut fra Egypt. Folket hadde fått oppleve det store frelsesunderet: De ble frelst fra Guds dom. Og de ble befridd fra Faraos mektige hånd.
I Egypt feiret de sin første påske: Et uskyldig lam ble slaktet, og lammets blod ble strøket på dørstolpene og på det øverste dørtreet. Slik ble alt førstefødt i Israel spart for dommen til døden. Og dette skulle bli utgangspunktet også for den store utreisen.
 
For det andre: De var ledet av Moses. Og han hadde vist seg å være en god leder, denne mannen som talte med Gud, ansikt til ansikt. Men de hadde ikke bare Moses å støtte seg til. Herren selv gikk med dem hver eneste dag:
- Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt. 2 Mos 13,21.
 
For det tredje: De hadde hørt Gud tale sitt Ord til dem. På grunnleggende måte hadde Gud gitt dem sin lov på Sinai. Først og fremst gjennom de ti bud, men også gjennom andre lover og forskifter. Gode ord som skulle hjelpe folket til å forstå Guds gode vilje i alle slags forskjellige livssituasjoner. Ellers talte Herren også mange andre ganger senere til dem, både tuktens og trøstens ord.
 
Guds frelse. Guds ledelse. Guds Ord.
Slik hadde Herren handlet med folket sitt. På denne måten var Israelsfolket blitt et ufattelig privilegert folk, med de beste forutsetninger for å kunne leve et rikt og godt liv. Men så hadde folket sviktet. Særlig med tanke på ærlighet og lydighet mot Guds Ord. Og folket ble advart: - Hør, Israel!
 
Hva så med deg og meg? Hvordan hører vi? Hører vi rett? Dette er aktuelle spørsmål også for deg og meg i dag.
 
- I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen! sier Hebr 3,15
 
Formaningene i Hebr 3 og 4 er temmelig sterke:
- Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet. Hebr 3,12-14
- La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile, gjelder ennå. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Hebr 4,1-2
 
Den som åpner seg for Gud og hans Ord, vil selv møte en åpen dør hos Gud. Men den som avviser Gud og hans Ord, vil selv en dag bli avvist hos Gud.
Hva med deg som leser dette? Hvordan hører du?