P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Hva betyr Ordet om korset i ditt liv?

 

 

- Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Matt 16,21

- Da sa Jesus til sine disipler: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Matt 16,24
 
Disse bibelordene er hentet fra en historie som er kalt Høydepunktet i Matteusevangeliet: Matt 16,13-28. Denne historien er et høydepunkt av to forskjellige grunner:
 
For det første er det et geografisk høydepunkt. Det skjedde i Cæsarea Filippi, forteller Matteus. Altså oppe i nord, ved foten av Hermonfjellet. Og lenger nord enn dette kom Jesus aldri.
 
For det andre er det et innholdsmessig høydepunkt: Jesus er ved et høydepunkt i sin undervisning, både om seg selv og sin frelsergjerning.
Hovedsaken i første del av Jesu undervisning (Matt 1-16) var dette: Jesus fra Nasaret er Guds Messias. Nå skal disiplene avlegge tentamen: Hvem sier folk at jeg er? Og hvem sier dere at jeg er? Peter og de andre disiplene består tentamen: - Du er Messias, den levende Guds Sønn.
 
Så går Jesus i gang med andre delen av sin undervisning (Matt 16-28): Jesus er den lidende Messias.
 
Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart, står det i v.21. Fra den tid. Men aldri før den tid. Og det Jesus nå vil gjøre klart, er dette: Ordet om korset! Men her gikk det helt galt for Peter. Like etter han hadde bestått sin første tentamen, leverer han en besvarelse til stryk: - Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!
 
Senere skulle også dette bli klart for Peter. Men foreløpig var det uforståelig og meningsløst.
 
Hva med deg som leser dette? Hva betyr Ordet om korset i ditt liv? Hva betyr budskapet om Jesu død og oppstandelse for deg?
 
Når Jesus skal undervise sine disipler i Ordet om korset, er det to ting han har på hjertet: Han taler om de to kors! Og dette fikk vi høre om i de to bibelversene vi startet med.
 
Først taler Jesus om sitt kors. Altså, det korset Jesus skulle bære i stedet for Barabbas - og i stedet for oss. Vi vil kalle det: Stedfortrederens kors!
Så taler Jesus om vårt kors. Altså det korset Jesus ville at du og jeg skulle ta opp - og bære selv. Vi vil kalle det: Etterfølgerens kors!
 
Ordet om korset er budskapet om de to kors!
 
Vi nærmer oss påske. Som jeg skulle ønske at Ordet om korset ble nytt og levende for deg dette året! For det er bare dette budskapet som kan frelse og bevare et menneske.
- For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. 1 Kor 1,18
 
Og i møte med de Jesusordene vi har sitert, er det hjelp og klarhet å få – i hva Ordet om korset virkelig betyr.
 
Vi vil summere det slik:
 
Jesu kors var stedfortrederens kors! Her gjorde Jesus det du og jeg aldri kunne gjøre: Han sonte vår straff og betalte vår gjeld. Og når han har gjort det, da skal du og jeg få slippe. Vi er frie!
 
Vårt kors er etterfølgerens kors! Det ligger et kors og venter på den som vil følge Jesus. Dette korset kan ingen andre bære for oss. Vi må bære det selv: Kampen mot vår egen syndenatur. Trengselen for Jesu skyld. Og kampen for at andre må bli frelst.
 
Jesu kors er den store gledens kilde. Men også i vårt kors finnes det en kilde til glede!
 
 
TIL ETTERTANKE:
 
Les igjennom Matt 16,13-28, og tenk igjennom hva Ordet om korset betyr i ditt liv.